Konferencja „Adwokacie HERstorie 2022. Wojna i konflikty zbrojne”

Drodzy i szanowni,

W dniu 21 października 2022 roku miałam okazję zostać prelegentką na wspaniałej konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Zespołu ds. Kobiet oraz Koła ds. Kobiet przy ORA w Krakowie pt. Adwokackie HERstorie 2022. Wojna i konflikty zbrojne.

Mówiłam o roli kobiet w sprawiedliwości tranzycyjnej, którą zajmuję się od 2010 roku.

Do referatu warto dodać, że:

 ⁃ jednym z mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej są polityki pamięci. Tak jak obserwujemy to wyraźnie od kilku lat w RP. Narracja potrzebuje nowych świąt jak np. „Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych” czy „Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”;

 ⁃ w regionie byłej Jugosławii była inicjatywa REKOM (regionalna komisja rekoncyliacji), która niestety nie została finalnie zrealizowana. Być może przez słowo rekoncyliacja (temat będę badać głębiej). Z perspektywy Bośni i Hercegowiny była to inicjatywa podejrzana przez to, że prowadzona przez prezeskę Centrum Prawa Humanitarnego w Belgradzie – Natašę Kandić. Nieufność Bośniaków wobec tej inicjatywy należy doszukiwać się w wydarzeniach lat 1992-95 i wcześniejszych. Natomiast niechęć polityków regionu być może chęcią utrzymania podzielonego narodowo status-quo.

 ⁃ Procesy sprawiedliwości tranzycyjnej, w których czynny (!) udział biorą kobiety gwarantują długotrwały pokoj (!) (tak: Paffenholz i inni, 2016).

Osoby zainteresowane tematem po spis publikacji do 2020 roku zapraszam tutaj: https://kanm.pl/aleksandra-nedzi-marek-kanm/

Pracuję nad kolejnymi i zapraszam do kontaktu oraz zadawania pytań.

Nagranie wystąpienia można obejrzeć w 3:44:45 filmu. Wcześniej same wspaniałe prelegentki i prelegenci.

https://fb.watch/gP8q1MWsGp/

#sprawiedliwośćtranzycyjna #reparacjewojenne #ruleoflaw #rządyprawa #zasadademokratycznegopaństwaprawnego #transitionaljustice #sądymiędzynarodowe #międzynarodowytrybunałkarny #międzynarodowytrybunałkarnydlabyłejjugosławii #gwałtywojenne #kobiety #genderjustice #przemianyustrojowe #cywilneofiarywojny #zbrodniewojenne #zbrodnieprzeciwkoludzkości #genocide #ludobójstwo #gendercide 

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Zasadniczym elementem wyroku rozwodowego jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód o ile nastąpiły przesłanki zawarte w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie jest to jedyny element wyroku rozwodowego, gdyż wyrok rozwodowy reguluje także relacje między małżonkami po rozwodzie, relacje między rodzicami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi a także kwestie majątkowe byłych małżonków.

Ważnym elementem wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Ma to znaczenie m.in. dla dochodzenia alimentów od byłego małżonka zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Może jednak się zdarzyć, że Sąd na żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Również w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie można żądać alimentów od byłego małżonka.

Kolejnym elementem wyroku rozwodowego są rozstrzygnięcia o wspólnych małoletnich dzieciach małżonków. Jeżeli oboje małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko, Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nim, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Małżonkowie mogą przed wydaniem wyroku rozwodowego zawrzeć pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W takim przypadku Sąd je uwzględni, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku takiego porozumienia Sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd rozwodowy rozstrzygając o władzy rodzicielskiej może:

1) pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo

2) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia, albo

3) ograniczyć władzę rodzicielską obojga rodziców, albo

4) zawiesić władze rodzicielską obojgu rodzicom lub jednemu z nich, albo

5) pozbawić władzy rodzicielskiej oboje rodziców lub jednego z nich. 

Zasadą jest, że w przypadku, gdy małżonkowie posiadają więcej niż jedno wspólne małoletnie dziecko, to rodzeństwo powinno wychowywać się razem, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Sąd w wyroku rozwodowym może na żądanie jednego z małżonka nakazać eksmisje drugiego z małżonków, gdy ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Rażąco naganne postępowanie zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy małżonek stale nadużywa alkoholu, wywołuje awantury i dopuszcza się aktów przemocy stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny.

Fakultatywnym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie na zgodny wniosek stron o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Możliwe jest również dokonanie podziału majątku wspólnego, o ile przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Dla dokonania tego podziału wystarczający jest wniosek jednego z małżonków. Podział majątku wspólnego w toku postępowania rozwodowego jest możliwy, gdy skutecznie współpracują ze sobą pełnomocnicy stron i same strony. 

Wyrok rozwodowy zawiera także rozstrzygnięcie o kosztach postępowania rozwodowego. 

Autorstwo: 

Gabriela Zwierzyńska, studentka 5 roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

pod nadzorem adw. Aleksandry Nędzi – Marek

#rozwódwkrakowie #rozwód #rozwódkraków #adwokatkraków #władzarodzicielska #ograniczeniewładzyrodzicielskiej #pozbawieniewładzyrodzicielskiej #sądokręgowy #kontaktyzdzieckiem #alimenty #alimentykraków #podwyższeniealimentów #adwokat #radcaprawny #adwokatka #radczyniprawna #prawnik #praworodzinne #wyrokrozwodowy #polishlawyer #lawyerincracow #advokaticaupoljskoj

Jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód

Kwestię jurysdykcji w sprawach o rozwód reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Rozporządzenie Bruksela II bis).

Zgodnie z art. 3 ust 1 rozporządzenia Bruksela II bis, w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:
a) na którego terytorium:— małżonkowie zwykle zamieszkują, lub— małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub— pozwany zwykle zamieszkuje, lub— w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego;
b) którego obywatelami są oboje małżonkowie.

Podstawy właściwości sądów zostały przedstawione enumeratywnie, lecz niehierarchicznie.

Oznacza to, że w niektórych sytuacjach obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, czyli sąd wybierany jest przez tego małżonka_ę, który_a pierwszy złoży pozew. 

Jednakże fakt, że sąd konkretnego Państwa Członkowskiego posiada jurysdykcję w sprawie o rozwód nie przesądza, że sąd ten ma również jurysdykcję w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej.

W kwestiach dot. dzieci jurysdykcję mają co do zasady sądy państwa członkowskiego, w którym w chwili złożenia pozwu lub wniosku dziecko ma miejsce zwykłego pobytu.

Kompleksowa analiza sprawy możliwa jest podczas porady prawnej w kancelarii adwokackiej. Poradę można umówić pod numerem: 0048 880 377 707 lub drogą mailową adwokat@kanm.pl

#praworodzinne #familylaw #eulaw #rozwod #jurysdykcja #sąd #sądypowszechne #rozwodwkrakowie #adwokat #adwokatka #adwomatka #adwokatkanedzimarek #adwokatnedzimarek #nedzimarek #aleksandranedzimarek #wladzarodzicielska #kontakty #sadrodzinny #lawyer

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Szanowni Państwo, 

Pragnę poinformować, że z dniem 30 czerwca 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie będzie skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia, lecz jego zawieszeniem. 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczenia nastąpi na czas trwania postępowania pojednawczego lub mediacji. Po zakończeniu postępowania termin przedawnienia nie będzie biegł na nowo.

Podstawa prawna to znowelizowany art. 121 Kodeksu cywilnego

W razie wątpliwości, czy roszczenie jest przedawnione warto umówić się na poradę prawną w www.kanm.pl – pod numerem telefonu 880-377-707 📲

Porady udzielane są w Krakowie, Skawinie oraz zdalnie w dogodnych dla Państwa godzinach. 👩🏻‍💼

#terminprzedawnienia #przedawnienieroszczen #zmiana #nowelizacja #ugoda #mediacja #kodekscywilny #zawezwaniedoprobyugodowej #adwokat #adwokatka #adwokatkrakow #adwokatskawina #lawyer #polishlawyer #lawyerinpoland #advokaticaupoljskoj #adwokatnedzimarek #adwomatka #aleksandranedzimarek

Dział spadku obejmujący prawo własności nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy wiesz, że dokonanie działu spadku obejmującego prawo własności nieruchomości poprzez przyznanie prawa własności poszczególnym spadkobiercom z równoczesną spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców nie zawsze oznacza obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie w drodze działu spadku nieruchomości do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku. (Art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

„W sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.” (Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 lutego 2021 roku, sygn. 0115-KDIT2.4011.800.2020.2.KC)

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, umów się na poradę do adwokatki lub doradczyni podatkowej – unikniesz zbędnego stresu

PRAWO SPADKOWE W PRAKTYCE

Czy wiesz że nawet gdy jesteś zwolniony/a od podatku od spadku jako małżonek/ka, zstępny/a, wstępny/a, pasierb, rodzeństwo, ojczym/macocha, by skorzystać z tego zwolnienia podmiotowego, musisz w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego formularz SD-Z2?

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, umów się na poradę do adwokatki lub doradczyni podatkowej – unikniesz zbędnego stresu 

When can I divorce my spouse?

Prerequisites for dissolution of civil marriage in Poland

Positive prerequisites:

Dissolution of marriage by a divorce is permitted if there has been a complete and irretrievablebreakdown of the marriage between spouses.

Negative prerequisites:

Divorce is not permitted if:

  • it would be detrimental to the welfare of the minor children of both spouses,
  • there are other reasons why the decision to divorce is contrary to the principles of social coexistence,
  • it has been demanded by the spouse who is solely at fault for the breakdown of the marriage, unless the other spouse consents to the divorce, or the refusal to consent to the divorce is, in the given circumstances, contrary to the principles of social coexistence.

Should you be facing legal challenges during divorce on the territory of Poland, do not hesitate to contact us at: adwokat@kanm.pl or 0048 880 377 707

Thank you!

Your Lawyer in Poland

Barrister Aleksandra Nędzi – Marek

Rozwód – przesłanki

Dziś zapraszamy serdecznie na post o rozwodzie. Krótko, zwięźle i od podstaw.

Wg badań socjologicznych, styczeń obfituje w nowe decyzje życiowe. Ważne jest jednak, by były one dobrze przemyślane, ale też dobrze przygotowane. Najlepiej pod okiem prawniczki znającej się na tym zagadnieniu. 

Koszt reprezentacji może wynosić tyle, co sukienka ślubna, czy oprawa fotograficzna na weselu. A jedno jest pewne: będą to pieniądze, które pozwolą przez proces rozwodowy przejść dobrze. A dobrze znaczy w każdej sytuacji coś innego….

Zaufajcie zatem specjalistkom!!!

TO KLUCZOWE, BY ROZWÓD PROWADZONY BYŁ MĄDRZE I BEZ EMOCJI, KTÓRYCH SAMI ZAINTERESOWANI BYWAJĄ PEŁNI

Życząc samych udanych decyzji w tym roku i udanego tygodnia. 

Adw. A. Nędzi – Marek 

„Quo Vadis, Aida?” – English version

„Quo Vadis, Aida?” by a Bosnian directress Jasmila Žbanić won 3 awards at the 34th European Film Awards.

The Jury awarded:

1. the film

2. the directress

3. the Serbian actress: Jasna Djuričić (playing the main character)

The film also received award of the audience.

„Quo Vadis, Aida?” was also an Oscar Best International Feature Film nominee. 

„Aida” in a naturalistic, yet subtle manner shows genocide in Srebrenica in 1995 from the mother’s perspective. The topic, along with other Bosnian issues, is rarely discussed in Europe today.

The inspiration for the main character was Hasan Nuhanović, interpreter for the UN in Srebrenica in 1995. He then lost his entire family and for this reason he devoted his further life to seeking justice in courts, as an activist and author of books.

You can read about his experiences in the following books:

1. Under the UN flag: The International Community and the Srebrenica Genocide = Pod zastavom UN – međunarodna zajednica i genocid u Srebrenici, 2005 

2. Last Refuge: A True Story of War, Survival and Life Under Siege in Srebrenica = Zbijeg – Put u Srebrenicu, 2012

The role of Tarik, the second interpreter at the UN base, was most likely inspired by Emir Suljagić, Bosnian politician, former member of the Social Democratic Party (SDP), and the founder of the People’s Front (Građanski Savez) party in 2016.

Since 2019 he has been the head of Srebrenica Memorial Center – a cemetery and monument to the victims of the Srebrenica genocide, that everyone should visit while in Bosnia and Herzegovina.

If you want to explore the genocide in Srebrenica from Emir Suljagić’s perspective, you should read „Postcards from the grave”. 

Regarding the credible information on the crime, also ICTY webpage comes handy: https://www.icty.org/en/outreach/documentaries/srebrenica-genocide-no-room-for-denial 

For more info on former Yugoslavia, transitional justice and international law, follow on Instagram:

@adwomatka

@kancelaria_nedzimarek