Jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód

Kwestię jurysdykcji w sprawach o rozwód reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Rozporządzenie Bruksela II bis).

Zgodnie z art. 3 ust 1 rozporządzenia Bruksela II bis, w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:
a) na którego terytorium:— małżonkowie zwykle zamieszkują, lub— małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub— pozwany zwykle zamieszkuje, lub— w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego;
b) którego obywatelami są oboje małżonkowie.

Podstawy właściwości sądów zostały przedstawione enumeratywnie, lecz niehierarchicznie.

Oznacza to, że w niektórych sytuacjach obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, czyli sąd wybierany jest przez tego małżonka_ę, który_a pierwszy złoży pozew. 

Jednakże fakt, że sąd konkretnego Państwa Członkowskiego posiada jurysdykcję w sprawie o rozwód nie przesądza, że sąd ten ma również jurysdykcję w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej.

W kwestiach dot. dzieci jurysdykcję mają co do zasady sądy państwa członkowskiego, w którym w chwili złożenia pozwu lub wniosku dziecko ma miejsce zwykłego pobytu.

Kompleksowa analiza sprawy możliwa jest podczas porady prawnej w kancelarii adwokackiej. Poradę można umówić pod numerem: 0048 880 377 707 lub drogą mailową adwokat@kanm.pl

#praworodzinne #familylaw #eulaw #rozwod #jurysdykcja #sąd #sądypowszechne #rozwodwkrakowie #adwokat #adwokatka #adwomatka #adwokatkanedzimarek #adwokatnedzimarek #nedzimarek #aleksandranedzimarek #wladzarodzicielska #kontakty #sadrodzinny #lawyer

Dodaj komentarz