Co zawiera wyrok rozwodowy?

Zasadniczym elementem wyroku rozwodowego jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód o ile nastąpiły przesłanki zawarte w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie jest to jedyny element wyroku rozwodowego, gdyż wyrok rozwodowy reguluje także relacje między małżonkami po rozwodzie, relacje między rodzicami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi a także kwestie majątkowe byłych małżonków.

Ważnym elementem wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Ma to znaczenie m.in. dla dochodzenia alimentów od byłego małżonka zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Może jednak się zdarzyć, że Sąd na żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Również w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie można żądać alimentów od byłego małżonka.

Kolejnym elementem wyroku rozwodowego są rozstrzygnięcia o wspólnych małoletnich dzieciach małżonków. Jeżeli oboje małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko, Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nim, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Małżonkowie mogą przed wydaniem wyroku rozwodowego zawrzeć pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W takim przypadku Sąd je uwzględni, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku takiego porozumienia Sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd rozwodowy rozstrzygając o władzy rodzicielskiej może:

1) pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo

2) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia, albo

3) ograniczyć władzę rodzicielską obojga rodziców, albo

4) zawiesić władze rodzicielską obojgu rodzicom lub jednemu z nich, albo

5) pozbawić władzy rodzicielskiej oboje rodziców lub jednego z nich. 

Zasadą jest, że w przypadku, gdy małżonkowie posiadają więcej niż jedno wspólne małoletnie dziecko, to rodzeństwo powinno wychowywać się razem, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Sąd w wyroku rozwodowym może na żądanie jednego z małżonka nakazać eksmisje drugiego z małżonków, gdy ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Rażąco naganne postępowanie zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy małżonek stale nadużywa alkoholu, wywołuje awantury i dopuszcza się aktów przemocy stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny.

Fakultatywnym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie na zgodny wniosek stron o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Możliwe jest również dokonanie podziału majątku wspólnego, o ile przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Dla dokonania tego podziału wystarczający jest wniosek jednego z małżonków. Podział majątku wspólnego w toku postępowania rozwodowego jest możliwy, gdy skutecznie współpracują ze sobą pełnomocnicy stron i same strony. 

Wyrok rozwodowy zawiera także rozstrzygnięcie o kosztach postępowania rozwodowego. 

Autorstwo: 

Gabriela Zwierzyńska, studentka 5 roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

pod nadzorem adw. Aleksandry Nędzi – Marek

#rozwódwkrakowie #rozwód #rozwódkraków #adwokatkraków #władzarodzicielska #ograniczeniewładzyrodzicielskiej #pozbawieniewładzyrodzicielskiej #sądokręgowy #kontaktyzdzieckiem #alimenty #alimentykraków #podwyższeniealimentów #adwokat #radcaprawny #adwokatka #radczyniprawna #prawnik #praworodzinne #wyrokrozwodowy #polishlawyer #lawyerincracow #advokaticaupoljskoj

Dodaj komentarz